Nyní si lze snížit daň z příjmů až o 30 % základu daně (z dosavadních 15 % u fyzických osob a 10 % u právnických osob). Navýšení je dočasné a zatím platí pouze:

  • pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 pro fyzické osoby
  • pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 pro právnické osoby

Poté se hranice má vrátit opět na 15 % u fyzických osob a na 10 % u právnických osob, ale bude záležet na nové vládě, zda ji neponechá na současné výši.

Dar je položka snižující základ daně, nikoliv samotnou daň. Neznamená to tedy, že budeme platit na dani méně o hodnotu daru. Pro orientační představu se výsledná daň sníží o 15 % z hodnoty daru, tj. při daru 1 000 Kč se daň sníží o 150 Kč (u právnických osob je to 19 %). Na konečné snížení daně má však vliv nejen hodnota poskytnutých darů, ale i výše základu daně a hodnota dalších položek snižující základ daně.

KALKULAČKA ÚSPORY NA DANÍCH PRO DÁRCE

Pro vaši představu jsme vytvořili jednoduchou kalkulačku, která na základě vámi zadaných dat spočítá, kolik zhruba ušetříte na daních podle toho, kolik se rozhodnete darovat v daném roce (bez ohledu na další odečitatelné položky).

Rádi bychom, aby se pro vás kalkulačka stala další motivací, proč přispět na dobrou věc, i když není úspora na dani tak vysoká, jak bychom si možná přáli.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona o daních z příjmů

Fyzické osoby
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů). V úhrnu lze odečíst nejvýše 30% ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2., a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.

Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí (tj. jeden, druhý nebo každý polovinu).

Příklad:
OSVČ s příjmem 500 tisíc Kč, paušální výdaje 60 % z příjmů, tj. 300 tisíc Kč, tj. základ daně činí 200 tisíc Kč. Hodnota daru musí být v úhrnu alespoň 2 % základu daně, tj. 4 000 Kč nebo alespoň 1 000 Kč. Pokud daruje 900 Kč, tento dar si neuplatní. Pokud by však darovala jednou 900 Kč a podruhé 200 Kč – už si částku v úhrnu 1 100 Kč uplatní (při splnění ostatních podmínek). Uplatnit na darech může nejvýše 30 % ze základu daně, tj. může darovat až 60 000 Kč, o které si poté sníží základ daně.

Právnické osoby
Od základu daně si mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota jednotlivého daru činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů). V úhrnu lze odečíst nejvýše 30% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Příklad:
Společnost s ručením omezeným vykázala základ daně 100 000 Kč. V roce 2021 poskytla na zákonem vymezené účely jeden dar v hodnotě 1 500 Kč, druhý dar v hodnotě 2 000 Kč a třetí dar v hodnotě 10 000 Kč. První dar 1 500 Kč nelze odečíst – nedosahuje hodnoty alespoň 2 000 Kč. Odečíst lze druhý dar 2 000 Kč a třetí dar 10 000 Kč, tj. celkem 12 000 Kč. Maximálně si může odečíst 30 % ze základu daně, tj. 30 % ze 100 tisíc Kč, tj. 30 000 Kč. Za zdaňovací období 2021 si společnost odečte ze základu daně dary v hodnotě 12 000 Kč.

Nepeněžní dary
Nejméně komplikované je poskytnutí peněžního daru, tj. peněz. Kromě peněz je ale možné poskytovat i nepeněžní dary. Pokud jde o věcný dar, který není součástí obchodního majetku a neznáme přesně jeho hodnotu, použijeme pro ocenění cenu podobného zboží na trhu, např. v bazaru. Způsob určení hodnoty nepeněžního daru musíme být schopni prokázat. Pokud nejsme schopni cenu nijak určit, použijeme znalecký posudek.

U majetku zařazeného v obchodním majetku podnikající fyzické osoby (OSVČ) lze použít údaje z účetnictví nebo daňové evidence. Nicméně i zde by měla cena odpovídat běžné ceně. I v případě obchodního majetku lze použít znalecký posudek. V případě obchodního majetku, který byl uplatněn v daném období nebo i v minulosti jako daňový výdaj, je třeba provést zvýšení základu daně o hodnotu uplatněného výdaje.

Pokud byl darován majetek plátce DPH, ze kterého bylo uplatněno DPH, je potřeba při daru odvést DPH z daru na výstupu. Použití hmotného majetku bez úplaty, tj. darování, se považuje za dodání zboží dle § 13 odst. 5 zákona o DPH. Pokud nebylo z daného majetku uplatněno DPH (např. byl koupen od neplátce), není nutné odvádět z daru DPH.

Příklad:
Podnikatel OSVČ, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, koupil v roce 2020 zboží – stavební materiál v hodnotě 1 000 Kč + 21% DPH 210 Kč. Stavební materiál si v roce 2020 uplatnil jako daňový výdaj a odečetl si DPH. V roce 2021 se rozhodl stavební materiál věnovat obcím postiženým tornádem. Po domluvě s danými obcemi přivezl stavební materiál a daroval je přímo příslušným obcím. Dané zboží běžně prodává a nedošlo k žádné změně v jeho ceně. Dar si může uplatnit jako položku snižující základ daně – dar ve výši 1 000 Kč. Musí však zvýšit základ daně za rok 2021 o 1 000 Kč, které si v roce 2020 uplatnil jako výdaj v Příloze 1 k daňovému přiznání v tabulce E Položky zvyšující základ daně. A dále musí odvést DPH na výstupu z fiktivního dodání zboží ve výši 210 Kč (základ daně 1 000 Kč). Kdyby zboží koupil v roce 2021 a neuplatnil si odpočet DPH ani daňový výdaj, nemusí provádět žádné úpravy základu daně ani odvádět DPH. Je také potřeba dar v podobě stavebního materiálu daru příslušné právnické osobě – obci, kraji nebo neziskové organizaci, nikoliv přímo konkrétním postiženým fyzickým osobám.

Darování vlastních služeb
Kromě finančních darů a věcných darů je možné darovat i vlastní služby, tj. bezúplatně poskytnout vlastní služby, a to na výše uvedené účely.

Pro ocenění služby se použije její běžná cena, tj. cena, za kterou je služba běžně poskytována. Pokud cenu služby nelze stanovit, použije se cena stanovená znalcem. Stejně jako v případě ostatních nepeněžních darů doporučuji uschovat si podklady pro určení ceny, tj. např. cenovou kalkulaci. Pokud hodnota daru obsahuje kromě samotné práce i další položky zahrnuté do daňových výdajů (např. materiál, nakupované služby od jiného dodavatele atd.), je nutné tyto položky buď účtovat jako nedaňový výdaj (v daném roce), nebo o jejich hodnotu zvýšit základ daně (pokud již byl výdaj uplatněn jako daňový v minulých letech).

Příklad:
Pokrývač na základě domluvy s postiženými obcemi bezúplatně pokryje střechy postižené tornádem. Pro pokrývání použije vlastní materiál, který má vykázaný jako daňový výdaj. Pokrývač si může základ daně snížit o běžnou cenu za pokrývání určenou kalkulací. Zároveň musí z daňových výdajů vyloučit hodnotu spotřebovaného materiálu. Pokud již nelze zaúčtovat výdaj za barvy jako nedaňový, provede zvýšení základu daně v Příloze 1 k daňovému přiznání v tabulce E Položky zvyšující základ daně. Důležité je, aby práce poskytoval příslušné právnické osobě – obcím, kraji, neziskovým organizacím, které s ním uzavřou darovací smlouvu. Pokud by práce poskytoval samostatné přímo postiženým fyzickým osob, nemohl by si práce uplatnit jako dar.

Plátce DPH navíc musí odvést DPH na výstupu u zboží a služeb, u kterých si uplatnil DPH a použil je pro uskutečnění bezúplatné služby, např. ve výše uvedeném příkladu pokrývače z koupeného materiálu.

Daňové zvýhodnění dárců
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět