I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VOP“) platí pro provádění zasílání finančních darů na webových stránkách www.nfpremiot.cz (dále jen „Web“). Účelem těchto VOP je vymezit a upřesnit práva a povinnosti Nadačního fondu PREMIOT na jedné straně a dárce na straně druhé při poskytování finančních darů ve prospěch Nadačního fondu PREMIOT prostřednictvím We­bu.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Provozovatel webu – je Nadační fond PREMIOT, se sídlem Benešovská 2270/34, 101 00 Praha 10, IČ: 11788658, zapsán v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze, sp.zn. N 1998, číslo transparentního účtu: 302031857/0300, Československá obchodní banka, a.s (dále jen „NFP“).
Dárce – je fyzická osoba nebo právnická osoba, která odeslala vlastní elektronický darovací formulář, zpracovaný systémem Webu, a následně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo vkladem ve prospěch bankovního účtu NFP (dále jen „Dárce“).
Elektronický darovací formulář – je odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Dárci, zpracovaný systémem Webu (dále jen „Formulář“).
Finanční dar – je libovolná částka zadaná dárcem, která byla Dárcem uhrazena ve prospěch účtu NFP (dále jen „Dar“).

III. PŘÍBĚHY A PROJEKTY NADAČNÍHO FONDU PREMIOT

Na stránkách www.nfpremiot.cz mohou dárci přispět na příběhy či projekty Nadačního fondu PREMIOT na transparentní účet NFP pomocí bankovního převodu nebo kartou pomocí platební brány.
Jméno a příjmení odpovědné (kontaktní) osoby pro záležitosti týkající se finančních darů prostřednictvím Webu:
Michal Javůrek
Email: m.javurek@premiot.com

V. FORMULÁŘ, DAR

Dárce bere na vědomí, že jím vyplněný Formulář bude doručen NFP. NFP se zavazuje Formulář od Dárce vyplněný prostřednictvím Webu přijmout. Dárce bere na vědomí, že zašle dar na bankovní účet NFP. V případě, že Dárce při vyplňování Formuláře zaškrtne, že chce zaslat potvrzení o Daru, se NFP zavazuje vystavit Dárci a na emailovou adresu uvedenou ve Formuláři zaslat příslušné potvrzení nejpozději do 14 dnů od připsání Daru ve prospěch transparentního účtu NFP. Dárce je srozuměn s tím, že na emailovou adresu, uvedenou ve Formuláři, mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho Daru.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NFP shromažďuje osobní údaje Dárce prostřednictvím odeslaného Formuláře na Webu výhradně k plnění svých závazků vůči Dárci, a to hlavně při vystavení potvrzení o Daru. NFP odpovídá za to, že osobní údaje Dárce nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám.

  • pokud je dárcem fyzická osoba: jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa;
  • pokud je dárcem právnická osoba nebo živnostník: obchodní jméno/název, IČO, DIČ, fakturační a doručovací adresa, zápis v OR, e-mailová adresa.

Dárce prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby NFP zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti NFP a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Dárce uděluje NFP tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Dárce odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání NFP a údaje budou následně vymazány.

VIII. VOP

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi NFP a Dárci.
VOP jsou Dárcům, stejně jako ostatním návštěvníkům Webu, volně přístupné na internetové adrese (URL): https://www.nfpremiot.cz/…ni-podminky/, kde se s nimi mohou seznámit. Odesláním vyplněného Formuláře Dárce prohlašuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi. NFP je oprávněn VOP v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně měnit, zejména z důvodu změn právních předpisů či technologických změn. Změna VOP je účinná dnem jejich zpřístupnění na Webu, pokud není NFP stanoveno pozdější datum účinnosti. Nová VOP se zapracovanými změnami bude zveřejněna ve formě úplného znění VOP na Webu.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy vzniklé mezi NFP a Dárcem při poskytnutí Daru prostřednictvím Webu se řídí českým právním řádem. V případě, že by některé ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP.
Praha, 1.9.2021 Nadační fond PREMIOT, Michal Javůrek, předseda správní rady.

Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět