Informace o zpracování osobních údajů

1. Nadační fond Premiot, sídlem Benešovská 2270/34, Nové Město, 101 00 Praha 10, IČ: 11788658, zapsaná pod sp. zn. N 1998 u Městského soudu v Praze (dále jen NFP) zpracovává a uchovává Osobní údaje (jak jsou definovány níže) v souladu s těmito informacemi o zpracování osobních údajů a dle právních předpisů účinných na území České republiky.

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. NFP je zároveň i správcem osobních údajů. NFP je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 774 173 4­13 nebo na e-mailové adrese info@nfpremiot.cz.
3. NFP jakožto správce stanovuje účely, pro které se osobní údaje osob, jež žádají o podporu nebo ji poskytují. NFP osobní údaje zpracovává, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení.

II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE A ÚČEL, PRO KTERÝ JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Osobními údaji žadatelů o podporu, poskytovatelů podpory, dárců se rozumí údaje týkající se těchto subjektů, které předají NFP, zejména

 • jméno a příjmení
 • datum narození a věk
 • trvalé bydliště nebo místo trvalého pobytu
 • kontaktní údaje (zejména tel. číslo, e-mail, korespondenční adresa, číslo účtu)
 • další údaje vyplývající z užívání webových stránek (zejména demografické údaje, údaje o vy-užitých odkazech z webu, zobrazené části webu a doba jejich prohlížení)
 • ostatní údaje shromažďované v souvislosti s plněním povinností dle právních předpisů

Vaše osobní údaje NFP zpracovává, neboť je to nezbytné pro plnění z uzavřené smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, darovací smlouvy či jiných závazků předpokládaných našimi darovacími podmínkami a pro účely našich oprávněných zájmů.
Jste-li oprávněným – obdarovaným, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména za účelem:

 • uzavření a evidence smluv uzavíraných mezi námi,
 • kontrola použití předmětného nadačního příspěvku,
 • evidence poskytnutých nadačních příspěvku zejména za účelem vedení řádného účetnictví a za účelem splnění dalších zákonných povinností dle platných právních předpisů,
 • uveřejňování Vašeho příběhu na našich webových stránkách,
 • plnění povinností z právních předpisů zejména vůči státním orgánům,
 • nabízení dalších služeb, v souladu s oprávněným zájmem NFP, nabídka je realizována ve formě e-mailu, zprávy na sociálních sítích, telefonátu a pošty, zaslané na uvedenou adresu,
 • zlepšení vzhledu, funkcí a celkově rozhraní webových stránek,
 • nabízení dalších služeb NFP, a to ve všech formách sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image NFP, nabídka je realizována ve formě e-mailu, zprávy na sociálních sítích, telefonátu a pošty, zaslané na uvedenou adresu,
 • nabízení služeb společností specifikovaných v souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to ve všech formách sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image dané společnosti, nabídka je realizována ve formě e-mailu, zprávy na sociálních sítích, telefonátu a pošty, zaslané na uvedenou adresu.

Jste-li dárcem, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména za účelem:

 • evidence poskytnutých darů zejména za účelem vedení řádného účetnictví a za účelem splnění dalších zákonných povinností dle platných právních předpisů,
 • uzavření a evidence darovacích smluv uzavíraných mezi Vámi a NFP.

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro splnění právních povinností, které máme, zejména při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy nebo při plnění jiných povinností, např. při plnění povinnosti poskytnout tyto údaje orgánům činným v trestním řízení apod.
Ve všech případech zpracováváme Vaše osobní údaje jen, je-li to nezbytné, a jen v tom rozsahu, v jakém je to nezbytně nutné.
Právními tituly, na základě, kterých NFP Osobní údaje zpracovává, jsou:

 • Ochrana oprávněných zájmů NFP (kterými jsou například plnění smluvních povinností vůči žadatelům o podporu, dárcům apod., vymáhání právních nároků, nabízení dalších služeb)
 • Plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů
 • Plnění smlouvy
 • Souhlas (případný další marketing a uchování osobních údajů v případě, že není dán jiný právní titul)

III. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A DOBA, PO KTEROU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

4. Osobní údaje NFP zpracovává manuálně a elektronicky v softwarové databázi propojené s interním serverem, vždy pouze pro účel, pro který byly získány nebo pro účely plnění povinností stanovených právními předpisy.
5. Osobní údaje žadatelů o podporu, dárců apod. NFP zpracovává prostřednictvím vlastních pracovníků. Osobní údaje, které jsou poskytnuty žadatelů, dárců apod. NFP uchovává po dobu 10 let od okamžiku jejich poskytnutí v případě, že dojde k plnění a smluvní spolupráci.
Vaše osobní údaje mohou být poskytovány provozovatelům televizního vysílání či radiového rozhlasu za účelem propagace příběhu potřebného, a to zpravidla za účelem zvýšení objemu darů v rámci veřejné sbírky.

IV. PRÁVA ŽADATELŮ O PODPORU, DÁRCŮ APOD. VŮČI NFP

6. V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají tyto subjekty práva, která vyplývají z právních předpisů a která mohou být kdykoliv uplatněna. Jedná se o:

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

7. V případě, že žadatel o podporu, dárce poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu, je možno tento souhlas kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv důsledků na ostatní vztahy mezi ním a NFP.

Právo na přístup k osobním údajům, opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

8. Toto právo znamená, že žadatel o podporu, dárce může po NFP požadovat informace ohledně Osobních údajů, jež má NFP, jejich obsah dále jejich účel zpracování a původ těchto informací. Žadatel i dárce může dále požadovat po NFP provedení oprav těchto Osobních údajů, případně jejich doplnění, pokud jsou Osobní údaje vedené v evidenci NFP neúplné, nebo nesprávné.

Právo na výmaz osobních údajů

9. Žadatel o podporu, dárce může požadovat, aby NFP vymazal jeho Osobní údaje. NFP tak učiní v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány nebo zpracování přestane být v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Osobní údaje budou také vymazány, pokud žadatel, dárce apod. vznese námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na straně NFP), nebo pokud žadatel, dárce apod. vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
10. Osobní údaje žadatelů a dárců však nemohou být vymazány, pokud je zpracování Osobních údajů i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků NFP

Právo vznést námitku proti zpracování

11. Žadatel o podporu, dárce apod. má právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech NFP, oprávněných zájmech třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Po vznesení námitky bude zpracování osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Žadatel o podporu, dárce apod. je taktéž oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

12. Žadatel o podporu, dárce apod. má právo po NFP požadovat omezení zpracování Osobních údajů po omezenou dobu, v případech, kdy nepožaduje jejich výmaz, nebo tento výmaz není možný. Omezení zpracování Osobních údajů se vztahuje na situace, kdy je popřena přesnost údajů, údaje nejsou nadále NFP, zapotřebí pro původní účel, probíhá rozhodnutí o vznesené námitce (viz výše).

Právo na přenositelnost

13. Právo na přenositelnost Osobních údajů žadatele o podporu, dárce apod. dává možnost získat Osobní údaje, které předal NFP v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může žadatel, dárce apod. následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby je předal NFP.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

14. Úřadem, který vykonává dozor pro oblast osobních údajů je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
15. Žadatel o podporu, dárce apod. se může na NFP obracet v souvislosti se způsobem zpracovávání Osobních údajů písemnými žádostmi a dotazy, ke kterým se NFP vždy do jednoho měsíce vyjádří a uvede přijatá opatření v této souvislosti nebo důvody jejich nepřijetí. NFP v souvislosti s administrativním zatížením může vyměřit odpovídající poplatek.
16. V případě porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, je možné podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR (zejména dozorového úřadu v členském státě, ve kterém má žadatel o podporu, dárce apod. obvyklé bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení). Více informací naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/.

Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět